سنسور تک کاره تا پنچ کاره
تماس برای قیمت

سنسور تک کاره:دما برای کنترل فن ونمایش دمای محیط 

سنسور دو کاره:دما و رطوبت برای کنترل فن و نمایش دما و رطوبت محیط

سنسور سه کاره:دما و رطوبت و ولتاژ و برای کنترل فن و نمایش ولتاژ و دما و رطوبت محیط

سنسور چهار کاره:دما و رطوبت و ولتاژ و اعلام حریق

سنسور پنچ کاره:دما و رطوبت و ولتاژ و اعلام حریق و جریان